top of page

Adatkezelési tájékoztató

A Trangoni Design Bt. (1068 Budapest, Benczúr utca 2., a továbbiakban Társaság), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

 

E tájékoztató célja, hogy rögzítse a Társaság által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

 

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2018. május 25-től visszavonásig tart.

Adatkezelő adatai

Adatkezelő megnevezése: Trangoni Design Bt.

Adatkezelő cégjegyzékszáma: Cg.01-06-789158

Adatkezelő székhelye: 1068 Budapest, Benczúr utca 2.

Adatkezelő képviselője: dr. Bártfai Gusztáv ügyvezető

A Társaság adatvédelmi rendszerének felügyeletét az ügyvezető látja el.

Fogalmak

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

 

felhasználó: az a természetes személy, aki önkéntes hozzájárulása alapján a Társaság szolgáltatását igénybe veszi;

 

személyes adat: a Felhasználóval kapcsolatba hozható adat – különösen a Felhasználó neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, a Felhasználóra vonatkozó következtetés;

 

hozzájárulás: a Felhasználó kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

 

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

 

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

 

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – az adatok feldolgozását végzi.

Adatkezelés jogalapja

A Társaság adatkezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), rendelkezéseinek megfelelően történik.

 

A Társaság adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak, bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

 

Az adatkezelés jogalapja:

 • a szerződéses kapcsolat létrejöttéhez kapcsolódó adatkezelés jogszabályi rendelkezései (például számviteli törvény a számla kibocsátáshoz), vagy

 • az Érintetteknek az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes, tájékozott, kifejezett és határozott hozzájárulása, amellyel beleegyezését adja adatainak a Társaság általi, a jelen tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez, illetve

 • az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése (olyan adatok, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek).

Kezelt személyes adatok köre

A Felhasználó önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás használatához azonban elengedhetetlen), személyesen, telefonon, illetve egyéb, Internetes csatornákon (pl. e-mail, web oldal, közösségi média felületek):

 

 • a Felhasználó neve,

 • e-mail címe,

 • telefonszáma,

 • közösségi médiákban (pl. Facebook, Instagram) használt azonosítója,

 • postacíme,

 • egyéb, a szolgálgatásokhoz kapcsolódó adatok (pl. az esküvő dátuma).

 

További kezelt adatok: céges/üzleti postacímei, kapcsolatfelvételi dátum, időpont, az érintett számítógépének illetve mobil eszközének IP címe, a böngészőjével kapcsolatos adatok és a meglátogatott oldal címe.

 

Az adatokon végzett adatkezelési műveletek alapvetően a kapcsolattartás céljából történnek, tehát például számlakiállítás, vagy leválogatás/szűrés. Automatikus profilalkotás nem történik.

Az adatkezelés célja

 • a Társaság által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos kapcsolattartás

 • a Felhasználó minél magasabb elégedettsége a szolgáltatásokkal

 • https://www.trangoni.com/ web oldal (továbbiakban Honlap) látogatási szokásainak vizsgálata.

​​

Az adatok megőrzési ideje

A Társaság a kezelt személyes adatokat mindaddig megőrzi, ameddig azok a szolgáltatások nyújtásához szükségesek, vagy meddig az érintett hozzájárulását vissza nem vonja.

Adatok tárolása

Az érintettek személyes adatait elektronikusan tároljuk, azokhoz csak a Társaság által arra feljogosítottak férhetnek hozzá.

 

Az személyes adatok feldolgozásához az alábbi szolgáltatók eszközeit használja a Társaság:

 • Google LLC

 • Wix.com Ltd.

 • HubSpot, Inc.

 • Meta Platforms, Inc.

 

A személyes adatok védelmét ezen szolgáltatók általános szerződési feltételei szabályozzák.

Cookie-k (sütik)

A Honlapon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezeket a cookie-kat csak egyes aloldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

 

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett a Honlapon.

Alkalmazott cookie-k:

Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k a felhasználó látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

Biztonsági cookie.

Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani a felhasználó részére.

 

Elérhetőségük: www.google.com/analytics

 

Amennyiben a felhasználó nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

 

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

 

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban a felhasználó azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. kapcsolat űrlap kitöltése során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

Érintett jogai

Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az info@trangoni.com e-mail címen.

Tájékoztatáshoz való jog

A Felhasználó kérelmére a Társaság mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, a felhasználó erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Társaság költségtérítést állapít meg.

Helyesbítés joga

A Társaság a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

Törléshez való jog

A Társaság a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Kapcsolat

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a Honlapon megadott elérhetőségeken kapcsolatba léphet az velünk.

Adatvédelmi hatóság

Az Érintett a Társaság adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap: www.naih.hu

 

Az Érintett – választása szerint – bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A per elbírálására általános illetékességgel a Fővárosi Törvényszék rendelkezik.

A nyilatkozat megváltoztatása

A Társaság fenntartja a jogot, hogy a nyilatkozatot módosítsa. Amennyiben a módosítás az érintett által megadott személyes adatainak felhasználását érinti, úgy a változtatásokról a felhasználót e-mailes tájékoztató levél formájában tájékoztatja. Amennyiben a nyilatkozat módosításából kifolyólag az adatkezelés részletei is megváltoznak, a Társaság külön megkéri az Érintett hozzájárulást.

Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. szabályai az irányadók.

bottom of page